Disclaimer

Disclaimer voor www.carpediemperello.eu (English version below)

Restaurant/Villa Carpe Diem en NovaNerd Creations, hierna te noemen Carpe Diem, verleent u hierbij toegang tot www.carpediemperello.eu (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Carpe Diem behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Carpe Diem spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Carpe Diem.

In het bijzonder zijn alle prijzen en openingstijden en -dagen en voorgestelde menu’s op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Carpe Diem nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Carpe Diem.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Carpe Diem, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Disclaimer for www.carpediemperello.eu

Restaurant/Villa Carpe Diem and Nova Nerd Creations, hereinafter referred to as Carpe Diem, hereby grants you access to www.casacleo.com (the “Website”) and publishes information and entertainment text, and images. Carpe Diem thereby reserves the right  to modify the contents or remove components at any time without having to inform you about the changes.

Limited liability

Carpe Diem endeavors to update and/or complement the contents of the Website as often as possible. Despite this care and attention it is possible that the content is incomplete and/or incorrect. The materials offered on the Website are without any warranty or claim to correctness. These materials may change at any time without prior notice from Carpe Diem. In particular, all prices and opening hours and days and menus on the Website are subject to typing and programming errors. For the consequences of such errors no liability is accepted. No agreement is reached on the basis of such errors. For the websites hyperlinks to third party websites or services Carpe Diem never accepts liability.

Royalty

All intellectual property rights concerning these materials are with Carpe Diem

This disclaimer may change from time to time.

Reacties zijn gesloten.